home Grundejerforeningen Visbyvej menu
Foreningen
§ 1 Foreningens navn og adresse
§ 2 Foreningens formål
Medlemmer
§ 3 Medlemskab
§ 4 Medlemmers hæftelse
Midler
§ 5 Kontingent
§ 6 Foreningens midler
§ 7 Revisorerne
Generalforsamling
§ 8 Generalforsamling
§ 9 Ekstraordinær Generalforsamling
§ 10 Valg og stemmeafgivelse
§ 11 Bestyrelsens budgetforslag
§ 12 Vedtægtsændringer
Bestyrelse
§ 13 Bestyrelsesmøder
§ 14 Bestyrelsens opgaver og pligter
§ 15 Formanden og sekretæren
§ 16 Kassereren
Opløsning
§ 17 Opløsning af foreningen

§ 1 Foreningens navn og adresse

 1. Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Visbyvej af 1983”
 2. Foreningens officielle adresse er identisk med den lovligt valgte formands.

§ 2 Foreningens formål

 1. Foreningens formål er upolitisk at varetage medlemmernes fælles interesser.
 2. Efter generalforsamlingens beslutning kan foreningen, uden ændringer i nærværende vedtægter, tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i Silkeborg Kommune.
  Foreningen kan ligeledes tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

§ 3 Medlemskab

 1. Medlemsberettiget er privatpersoner, som ejer én eller flere grunde på Visbyvej i Silkeborg.
 2. Lejere i ejendomme på Visbyvej kan, mod betaling af et beløb svarende til medlemskontingentet, benytte foreningens tilbud. Lejere har ikke stemmeret og kan ikke opnå valg til bestyrelsen.
 3. Overtræder et medlem bevidst foreningens vedtægter eller øvrige bestemmelser, er bestyrelsen bemyndiget til at ekskludere medlemmet. Anmodning om genoptagelse forelægges bestyrelsen.
 4. Manglende betaling af forfaldent kontingent er at sidestille med udmeldelse.
  Genindmeldelse kan, inden for 1 år, finde sted mod erlæggelse af et fuldt årskontingent.
  Efter 1 år vil genindmeldelse være at betragte som nyindmeldelse.
 5. Afhænder et medlem sin ejendom, eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod foreningens formue.

§ 4 Medlemmers hæftelse

 1. I forhold til tredjemand hæfter hvert medlem kun med sin andel af foreningens formue og krav mod foreningen kan ikke gøres gældende over for de enkelte medlemmer.

§ 5 Kontingent

 1. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
 2. Kontingentet gælder for et år ad gangen og forfalder til betaling ved udgangen af marts måned. Kontingentperioden løber fra 1.april til 31.marts.
 3. Ved nyindmeldelse betales kontingent svarende til 1/12 årskontingent pr. resterende måned i kontingentperioden.
 4. Ved udmeldelse tilbagebetales erlagt kontingent for resterende kontingentperiode ikke.

§ 6 Foreningens midler

 1. Foreningens midler anbringes i pengeinstitut eller lignende.
 2. Kun foreningens formand og kasserer har, efter gensidig aftale, fuldmagt til at foretage udtog på foreningens konti.
 3. Hos kassereren må kontante midler kun forefindes i det omfang, der er nødvendigt for foreningens virke.
 4. Generalforsamlingen regulerer størrelsen på foreningens egenkapital. Egenkapitalens formål er at imødegå uforudsete omkostninger samt eventuel ansvarspådragelse for foreningen.
 5. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 7 Revisorerne

 1. Revisorerne foretager forud for den årlige generalforsamling kasse- og bilagseftersyn hos kassereren.
 2. Revisorerne gennemgår og underskriver, forud for den årlige generalforsamling, regnskabet. Eventuelle uoverensstemmelser eller bemærkninger til regnskabet meddeles skriftligt til formanden.

§ 8 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst én måneds varsel, og afholdes hvert år i februar måned (1. gang 1985).
  Dagsorden tilsendes medlemmerne samtidig med indkaldelsen, og skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Forretningsorden, herunder valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab, herunder eventuelle bemærkninger fra revisorerne.
  4. Budget og kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg.
  7. Eventuelt.
 3. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de repræsenterede stemmer.

§ 9 Ekstraordinær Generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel i følgende tilfælde:
  1. Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt.
  2. Såfremt formanden og/eller kassereren i valgperioden nedlægger mandatet og såfremt den øvrige bestyrelse skønner det nødvendigt for bestyrelsens fortsatte virke.
  3. Såfremt kassereren antræffes i uoverensstemmelser.
  4. Såfremt mindst ¼ af medlemmerne finder det nødvendigt. Disse skal i påkommende tilfælde, til bestyrelsen, aflevere skriftlig motiveret dagsorden.
 2. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved de repræsenterede stemmer.

§ 10 Valg og stemmeafgivelse

 1. Stemmeafgivning foretages ved håndsoprækning eller, dersom blot ét medlem anmoder derom, skriftligt.
 2. Valg til tillidsposter foretages ved simpel stemmeflerhed.
  Alle stemmeberettigede er valgbare.
 3. Pr. medlemskab kan afgives 2 stemmer repræsenteret ved medlemmer af pågældende husstand personligt eller ved behørig fuldmagt for samme. Dog må ingen møde med fuldmagt for mere end 3 stemmeberettigede.

§ 11 Bestyrelsens budgetforslag

 1. Bestyrelsen fremlægger på den ordinære generalforsamling budgetforslag for det kommende regnskabsår.

§ 12 Vedtægtsændringer

 1. Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles medlemmerne skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 13 Bestyrelsesmøder

 1. På det første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling – det konstituerende møde, er dagsordenen følgende:
  1. Konstituering (sekretær).
  2. Gennemgang af foreningens vedtægter.
  3. Gennemgang af beslutningsprotokol.
  4. Gennemgang samt tiltrædelse af bestyrelsens forretningsorden.
  5. Eventuelt, herunder forslag til foreningens aktiviteter for det kommende år.
 2. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Herudover er der 1 bestyrelsessuppleant, som ikke normalt deltager i bestyrelsens arbejde, men holdes orienteret om dette. Dog deltager suppleanten i konstituerende møder, med samme stemmeret som de øvrige. Konstituering af bestyrelsen kan, udover det i stk. 1 nævnte konstituerende møde, kun finde sted efter ét eller flere bestyrelsesmedlemmers udtræden af bestyrelsen.
 3. Ved første valg efter foreningens start eller såfremt § 9 stk. 1.2, har været anvendt, vælges formand, bestyrelsesmedlem samt 1. revisor for en toårig periode. Kasserer, bestyrelsessuppleant, 2. revisor og revisorsuppleant vælges for en etårig periode. Valg til disse poster finder herefter sted hvert andet år.
  Nedlægges mandat for tillidspost, udover formand og kasserer, i valgperioden, beslutter bestyrelsen, om der skal vælges nyt mandat for resterende valgperiode.

§ 14 Bestyrelsens opgaver og pligter

 1. Det er bestyrelsens pligt, efter bedste evne, at efterleve foreningens vedtægter og varetage de opgaver generalforsamlingen måtte pålægge den.
 2. Bestyrelsen fungerer som forretningsudvalg og varetager foreningens administrative opgaver.
 3. Bestyrelsen kan, i fornødent omfang, blandt medlemmerne, nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver. Dog skal mindst et medlem af hvert udvalg være et bestyrelsesmedlem.
 4. Bestyrelseshverv og andre tillidsposter er ulønnede. Evt. fravigelser kan kun finde sted med generalforsamlingens godkendelse.

§ 15 Formanden og sekretæren

 1. Formanden indkalder bestyrelsen, så ofte det skønnes nødvendigt, eller når de øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formand og kasserer er til stede.
 3. Ved formandens fravær, varetages dennes pligter og ansvar af kassereren.
 4. Sekretæren fører beslutningsprotokollen og varetager foreningens korrespondance og arkiv.

§ 16 Kassereren

 1. Kassereren fører foreningens regnskab og medlemskartotek og er sammen med formanden ansvarlig for forvaltning af foreningens aktiver.
 2. Kassereren fremlægger regnskabsberetning på den ordinære generalforsamling.

§ 17 Opløsning af foreningen

 1. Opløsning af foreningen kan kun ske, dersom mindst 2/3 af medlemmerne, ved urafstemning, vedtager dette.
 2. Foreningens midler, det være sig kontante penge, indestående i pengeinstitut eller lignende samt øvrige likvide midler, fordeles blandt medlemmerne i henhold til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling.
 3. Foreningens protokoller og dokumenter overdrages, efter opløsning, Lokalhistorisk Samling i Silkeborg.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 15/12 1983.

Revideret efter vedtagelse på følgende generalforsamlinger:

06/03/1986
03/04/1986
25/02/1988
28/02/1989
27/02/1990
28/02/1991
27/02/1992
27/02/1996
19/02/1997
26/02/2007
23/02/2011
20/02/2013
21/02/2018