home Grundejerforeningen Visbyvej menu
 1. Forretningsorden.
  Forretningsordenen blev godkendt og Kaj H. Kristensen blev valgt som dirigent.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og godkendte dagsordenen.
  Rikke Jul Schau blev valgt som referent.
 2. Beretning
  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Karin Staghøj. Der var ingen kommentarer til denne.
 3. Regnskab
  Regnskabet blev fremlagt af kasserer Bjørn Ibsen. Enstemmigt godkendt uden kommentarer.
 4. Budget og kontingent
  Budgettet for 2007 blev fremlagt af kasserer Bjørn Ibsen. Enstemmigt godkendt uden kommentarer.
 5. Indkomne forslag:
  1. Vedtægtsændringer fra bestyrelsen:
   • Det drejede sig om en masse småændringer, som bestyrelsen gerne ønskede behandlet under ét, så man undgik en masse afstemninger. Dette blev accepteret.
   • Kaj H. Kristensen havde kommentarer til en del af punkterne og de fleste kommentarer var af redaktionel karakter. Dog var forslaget vedr. § 3 om at lade beboere (lejere) få adgang til bestyrelsen på lige fod med grundejerne en ændring af så stor principiel karakter, at han ikke kunne acceptere denne ændring.
   • Bestyrelsen tog dette til efterretning og det blev besluttet, at § 3 forbliver uændret. Resten af ændringsforslagene blev rettet til og dermed vedtaget. Herefter er de nye vedtægter gældende.
 6. Valg:
  Kasserer: Bjørn Ibsen, nr. 54 (genvalg)
  2. best.medlem: John Kristensen, nr 22 (genvalg)
  2. revisor: Jørn Skov, nr. 44 (genvalg)
  Best. suppleant: Per Møldrup, nr. 30 (genvalg)
  Revisorsuppleant: Kaj H. Kristensen, nr. 13 (genvalg)
 7. Eventuelt:
  • Tak til Rikke Jul Schau for 1 års arbejde i bestyrelsen
  • Bestyrelsen stiller ikke krav om, at suppleant John Brogaard deltager i alle bestyrelsesmøder. Ved 1. bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig og her skal suppleanterne deltage.
  • Per Møldrup fremførte nyheder fra Gødvad Idrætsforening, som har 75 års jubilæum i år og derfor holder en kæmpe - og flot arrangeret fest den 25.8.2007 med 3 retters menu og underholdning af live-bandet ”Xit-band” samt konferencier mv. Til en pris af kr. 195,- pr. person, excl. drikkevarer. Der bliver mulighed for at tilmelde sig gadevis og der vil naturligvis blive arrangeret gadefodbold denne dag samt evt. også andre idrætsaktiviteter.
   Gødvad IF henstiller derfor til at vi ikke holder gadefest på Visbyvej på netop denne dato.
Til slut takkedes dirigenten for varetagelsen af hvervet.