home Grundejerforeningen Visbyvej menu
 1. Forretningsorden.
  Christian Andersen blev udpeget som referent.
  1. Som dirigent blev valgt Kaj Hald Kristensen.
  2. Dirigenten konkluderede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, og lovligt varslet.
 2. Beretning
  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Karin Staghøj:
  • Det er igen tid til generalforsamling og en beretning om, hvad der er sket i foreningen siden sidst.
  • Den eneste aktivitet foreningen har gennemført i 2012 er den traditionelle Sankt Hans aften med bål og snobrød. Desværre var vejret igen imod os, ikke så meget på selve aftenen, men der var i dagene op til kommet så meget vand, at vi ikke kunne få gang i bålet. Æv, æv… Det betyder, at vi nu har et halvt bål liggende. Vi har fået lov til at gemme det til dette års bål. Dog skal vi lige have det lagt ud i beplantningen omkring, så det ikke samler dyr o.l., inden vi brænder af i år.
  • Bestyrelsen blev af Gødvad Lokalråd inviteret til at deltage i et møde, hvor Vejdirektoratet fortalte om arbejdet med motorvejen omkring Gødvad. Hvad sker der, hvor langt er det og hvad kommer der til at ske i fremtiden. Det var spændende at høre, hvordan de arbejder sammen med kommunen, biologer osv. og det hele til sidst bliver struktureret og planlagt ned til mindste detalje.
  • Inden så længe starter udskiftningen af fjernvarmerør på Visbyvej. Det bliver uden tvivl rigtig træls mens det står på, men det er jo en nødvendighed. Lad os nu alle huske på, at de personer, der graver og ødelægger vores haver og indkørsler jo ikke gør det for at genere os. De udfører blot deres arbejde.
  • Vi har i årets løb fået en henvendelse fra Gødvad GIF fodboldafdeling med et ønske om, at foreningen evt. ville sponsorere et støttebeløb til en indsamling til projekt Sports- og Fritidsparken Arendal. Bestyrelsen valgte at takke nej til at yde et bidrag, da vi umiddelbart mener dette skal godkendes på en generalforsamling. Vi vil gerne høre jeres opfattelse af denne sag og hvordan I mener bestyrelsen skal håndtere en evt. anden henvendelse på et senere tidspunkt.
  • Grundejerforeningen er stadig på vågeblus og bestyrelsen synes det er den rigtige løsning lige nu. Men vi hører selvfølgelig gerne, hvis nogen er af en anden mening.
  Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 3. Regnskab
  Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
 4. Budget og kontingent
  Forslag til budget blev godkendt. Kontingent fastholdes på 100 kr./år.
 5. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsen foreslog at foreningens 30 års jubilæum bliver fejet med en middag for forenings medlemmer i efteråret. Forslaget blev vedtaget. Detaljerne og en dato fastsættes af bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.
  2. Bestyrelsen foreslog at foreningen skulle oprette en gruppe på Facebook, for at kunne kommunikere hurtigere og nemmere med foreningens medlemmer. Forslaget blev vedtaget, og igangsættes hurtigst muligt.
  3. Kaj Hald Kristensen havde indsendt forslag til vedtægtsændringer (Se dem her).
   1. Efter en god debat blev følgende ændringsforslag vedtaget:
    §3,4
    §3,5
    §4,1
    §14,5
   2. Følgende forslag blev ikke vedtaget:
    §3,6
    §3,7
    §4,2
    §9,1d
    §10,4
    §14,3
 6. Valg
  De opstillede kandidater modtog alle genvalg. (Se tillidsposter her)
 7. Eventuelt
  1. På baggrund af en forespørgsel i 2012, drøftede vi forenings holdning til at yde sponsorater. Holdningen på generalforsamlingen var at sådanne beslutninger skal træffes på en ordinær generalforsamling og, såfremt dette ikke er muligt, på en ekstraordinær generalforsamling.
  2. Skt. Hans bål: Bestyrelsen efterlyser mere brænde til bålet og vli lade dette indgå i invitationen.
  3. Da de omkringliggende veje også har deres ”egne” Skt. Hans bål, talte vi om mulighederne for at slå os sammen med dem. Dette indgår i overvejelserne fremover.
Generalforsamlingen sluttede 21:30.