home Grundejerforeningen Visbyvej menu
 1. Forretningsorden.
  Formanden bød de fremmødte velkommen til generalforsamlingen.
  Kaj Hald Kristensen blev foreslået og valgt som dirigent.
  Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
  Der blev omdelt et forslag til forretningsorden, som blev godkendt.
  Christian Andersen blev udpeget som referent.
  Der blev udpeget to stemmetællere, Lars Staghøj og Marie-Louise Andersen.
 2. Beretning
  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Karin Staghøj:
  • Så er det atter blevet tid til den årlige generalforsamling. Lidt anderledes, da vi i år afholder denne i private omgivelser her hos Christian. Der har de sidste par år ikke været noget videre fremmøde til generalforsamlingen og da der samtidig ikke er mange muligheder for at låne lokaler til afviklingen, valgte vi i år at prøve denne ændring.
  • Igen i år har bestyrelsen kun tilbudt Sankt Hans arrangementet til vores medlemmer. Også her synes jeg, vi kan se en afmatning i fremmødet. Måske skyldes det færre børnefamilier på Visbyvej – Vi kan vel efterhånden betegne det som et sølvbryllupskvarter – Måske er der andre og større tilbud, som trækker folk væk? Bestyrelsen kender ikke svaret og vi tror heller ikke, vi finder svaret. Trods alt er Sankt Hans aften stadig en rigtig hyggelig aften med en dejlig afslappet stemning.
  • Bestyrelsen har, gennem året, snakket frem og tilbage om foreningens eksistens. Er der stadig et grundlag for at have en grundejerforening på Visbyvej, eller skal foreningen evt. afvikles ??
   Umiddelbart mener bestyrelsen stadig, at der er et grundlag for at have en grundejerforening på Visbyvej, når vi ser på medlemstallet. Foreningen tegner 35 – 40 medlemmer. Det synes vi faktisk er en meget pæn tilslutning, når vi tænker på, at det er frivilligt at være medlem her på Visbyvej.
  • Til gengæld mener bestyrelsen, at det er tid til at kigge på, hvordan foreningen skal eksistere – hvad er det vi skal og hvornår ?? For tiderne har ændret sig…. Allerede på sidste års generalforsamling var det med i beretningen, at der desværre ikke længere er basis for en masse aktiviteter – og konsekvensen har været at droppe disse. Der er heller ikke behov for en masse kommunikation med kommune og andre af foreningens interessenter på nuværende tidspunkt.
   Derfor stiller bestyrelsen i dag forslag til ændringer af vedtægterne, som forhåbentlig vil betyde at foreningen forsat kan eksistere. Omend det bliver på lavt blus.
   Når og hvis behovene ændrer sig, kan der atter tages stilling til ændringer af vedtægterne, så disse løbende tilpasses behovet.
  Efter en drøftelse af foreningens fortsatte eksistensberettigelse, blev beretningen enstemmigt godkendt.
 3. Regnskab
  Kassereren, Bjørn Ibsen, aflagde foreningens regnskab, som var revideret og underskrevet af revisorerne Jørgen Skov og Michael Jensen.
  Foreningen havde, ved årets udgang, 39 medlemmer.
  Regnskabet udviste et overskud på 3.305,00 kr. og en formue på 32.201 kr.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 4. Budget og kontingent
  Kassereren, Bjørn Ibsen, omdelte bestyrelsens forslag til budget og kontingent.
  Iflg. budgetforslag forventes et resultat på 0 kr. Idet vi forventer at bruge flere penge på de arrangementer, som afholdes.
  Forslag til årets kontingent: uændret, 100,- kr. pr husstand.
  Budget og kontingent blev enstemmigt godkendt.
 5. Indkomne forslag
  Bestyrelsen stillede forslag om at ændre vedtægternes $14 stk.2 og 3 og ligeledes §16 stk. 1 og 2. Jvf. tidligere omdelte forslag.
  Bestyrelsen motiverede forslaget med, at aktivitetsniveauet i foreningen gør, at vi kan arbejde med en mindre bestyrelse. Hvilket forslaget understøtter.
  På mødet drøftede vi mulige problemstillinger med at ændre enkelte paragraffer og samtidig sikre en rød tråd gennem alle foreningens vedtægter.
  Forslaget blev vedtaget med enkelte tilrettelser.
 6. Valg
  Efter ændringen af vedtægterne (jvf. punkt 5) blev valget af tillidsposter ændret. Christian Andersen blev valgt som kasserer og da det ikke var muligt at finde en kandidat til posten som bestyrelsesmedlem, er denne post vakant indtil videre.
  Sammensætningen er nu således:
  Formand Karin Staghøj nr. 46
  Kasserer Christian Andersen nr. 5
  Bestyrelsesmedlem vakant
  Bestyrelsessuppleant Anna Rasmussen nr. 38
  1. revisor Michael Jensen nr. 47
  2. revisor Jørn Skov nr. 44
  Revisorsuppleant Kaj Hald Kristensen nr. 13
 7. Eventuelt
  Som tak for mange års virke, som kasserer i foreningen, fik Bjørn overrakt en gave af formanden. Grundet afbud må Kim Rosgård (afgående mangeårigt bestyrelsesmedlem - red.) have sin gave til gode.
  Kaj Hald Kristensen spurgte, om nogen havde kendskab til status på antenneforeningens afvikling. Det var ikke tilfældet og bestyrelsen påtog sig at undersøge dette nærmere.
Generalforsamlingen sluttede ca. 21:30.