home Grundejerforeningen Visbyvej menu
 1. Forretningsorden.
  Forslag til forretningsorden blev vedtaget og Kaj Hald Kristensen blev udpeget som referent.
  1. Som dirigent valgtes Kaj Hald Kristensen.
  2. Dirigenten konkluderede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og lovligt varslet.
 2. Beretning
  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Karin Staghøj:
  • Traditionen tro, så var 2017 også et år uden de store aktiviteter. Vi fortsætter på et meget lavt niveau, fremfor at lukke foreningen.
  • Sankt Hans arrangementet er den eneste aktivitet vi holder fast i, så også i 2017 forsøgte vi os med bål og snobrød.
   Selv om vejret ikke var det bedste op til Sankt Hans, så fik vi trods alt en aften med tørvejr. I modsætning til foregående år, så lykkedes det at få gang i bålet med lidt "førstehjælp" i form af dieselolie. Vi må nok erkende, at lignende ’førstehjælp’ kan være nødvendig fremover.
   Der blev også bagt snobrød. Året før havde det været praktisk, hvis snobrød skulle koges….
  • Sammen med invitationen til Sankt Hans aften uddelte vi også information om Nabohjælp. Om det vækker interesse hos beboerne vides ikke, men det er jo et forsøg værd. Dertil mangler vi at få bestilt et skilt, hvilket bliver en af opgaverne for bestyrelsen i 2018.
  Beretningen enstemmigt godkendt.
 3. Regnskab
  Regnskabet blev gennemgået af kassereren, der redegjorde for de enkelte poster.
  Enstemmigt godkendt.
 4. Budget og kontingent
  Forslag til budget med nogenlunde ligelige indtægter og udgifter blev enstemmigt godkendt.
  Kontingent uændret.
 5. Indkomne forslag
  Forslag fra bestyrelsen (anden behandling af vedtægstændring):
  §8 stk. 2.4 "Egenkapital, budget og kontingent" ændres til "Budget og kontingent" da egenkapital omfattes af regnskabsfremlæggelse (punkt 3). Jvf. vedtægter.
  Forslaget enstemmigt vedtaget.
 6. Valg
  På valg var:
  • Formand Karin Staghøj.
   • Karin Staghøj genvalgtes.
  • Bestyrelsesmedlem Christian Andersen.
   • Grundet forestående flytning genopstillede Christian Andersen ikke.
    Som nyt bestyrelsemedlem valgtes Ahank Aziz.
  • 1. revisor (efter fraflytning er posten hidtil varetaget af revisorsuppleant).
   • Som ny 1. revisor valgtes Torben Nielsen.
  Se tillidsposter her
 7. Eventuelt
  Der kommer nye beboere på Visbyvej og disse har måske behov for nye initiativer. Er der nogen, der har gode ideer, er de velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen.
Generalforsamlingen sluttede ca. 20:50.
Under sidste del af generalforsamlingen var foreningen vært ved lækkert smørrebrød leveret af Café Bindslev.