home Grundejerforeningen Visbyvej menu
 1. Forretningsorden.
  Forslag til forretningsorden blev vedtaget og Kaj Hald Kristensen blev udpeget som referent.
  1. Som dirigent valgtes Kaj Hald Kristensen.
  2. Dirigenten konkluderede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og lovligt varslet.
 2. Beretning
  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Karin Staghøj:
  • 2016 var atter et år med få aktiviteter. Det lave aktivitetsniveau er, på godt og ondt, valgt frem for nedlæggelse af foreningen. Vi håber på forståelse for, at der derfor ikke altid bliver taget hånd om emner og forslag.
  • Men vi afvikler stadig det traditionelle Sankt Hans arrangement med bål og snobrød. Desværre var vejret igen noget rigtigt møg. Både op til og på selve dagen. Faktisk regnede det så meget, at både grill og snobrød "druknede" og vi kunne derfor kun byde på øl eller vand.
   Regnen betød desværrre også et beskedent fremmøde, så vi valgte at pakke det hele sammen omkring kl. 20. Under nedpakningen blev der imidlertid ophold i regnen og flere dukkede op, i håb om at der blev bål, men det var jo desværre "sejlet" væk.
   Så på trods af en ekstraordinær indsats for at få bålet bygget korrekt, så lykkedes det heller ikke i 2016 at få brændt bålet af. Hvilket så betyder, at vi nu har et helt bål (og sikkert nogle flere juletræer) liggende på bålpladsen. Vi må se, hvad vi kan gøre ved det inden dette års Sankt Hans arrangement.
  Beretningen enstemmigt godkendt.
 3. Regnskab
  Regnskabet blev gennemgået.
  De største poster relaterer til Skt. Hans arrangementet og kassereren redegjorde for disse.
  Regnskabet enstemmigt godkendt.
 4. Budget og kontingent
  Forslag til budget med nogenlunde ligelige indtægter og udgifter blev enstemmigt godkendt.
  Kontingent på 100 kr./år fastholdes.
 5. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.
 6. Valg
  På valg var kasserer Christian Andersen, bestyrelsessuppleant Anna Rasmussen, 2. revisor Jørn Skov og revisorsuppleant Kaj Hald Kristensen.
  Grundet påtænkt flytning genopstillede Christian Andersen ikke til kassererposten. Som ny kasserer valgtes Bjørn Ibsen.
  Christian Andersen valgtes til den ledige bestyrelsespost.
  De øvrige opstillede kandidater modtog alle genvalg. (Se tillidsposter her)
 7. Eventuelt
  Bestyrelsen opfordredes til (endnu engang) at undersøge mulighederne for etablering af "Nabohjælp".
Generalforsamlingen sluttede ca. 19:30.
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved lækkert smørrebrød leveret af Café Bindslev.