home Grundejerforeningen Visbyvej menu
 1. Forretningsorden.
  Forslag til forretningsorden blev vedtaget og Kaj Hald Kristensen blev udpeget som referent.
  1. Som dirigent valgtes Kaj Hald Kristensen.
  2. Dirigenten konkluderede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og lovligt varslet.
 2. Beretning
  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Karin Staghøj:
  • 2015 har, som tidligere år, været uden mange og store aktiviteter. Det lave aktivitetsniveau er, på godt og ondt, valgt frem for nedlæggelse af foreningen. Vi håber på forståelse for, at der derfor ikke altid bliver taget hånd om emner og forslag.
  • Dog holder vi fast i det traditionelle Sankt Hans arrangement med bål og snobrød. Vejret på dagen var nogenlunde, men de foregående dages regnvejr, gjorde det vanskeligt at få ordentligt gang i bålet. Hvilket betyder, at vi har et "halvt" bål til overs. Resterne skal vi have flyttet inden næste Skt. Hans. Både af hensyn til græsslåning, men også af hensyn til dyr, der måtte bygge rede i resterne. Samtidig må vi overveje, om vi skal have nogle "bålkyndige" til at bygge bålet, så vi får større succes med afbrændingen.
   Forslag modtages gerne!
  Beretningen enstemmigt godkendt.
 3. Regnskab
  Regnskabet blev gennemgået.
  De største poster relaterer til Skt. Hans arrangementet og på forespørgsel redegjorde kassereren derfor.
  Beretningen enstemmigt godkendt.
 4. Budget og kontingent
  Forslag til budget med nogenlunde ligelige indtægter og udgifter blev enstemmigt godkendt.
  Kontingent på 100 kr./år fastholdes.
 5. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.
 6. Valg
  De opstillede kandidater modtog alle genvalg. (Se tillidsposter her)
 7. Eventuelt
  Det blev foreslået, at ordlyden i vedtægternes §8 stk. 2.4 "Egenkapital, budget og kontingent" ændres til "Budget og kontingent", da egenkapitalen omfattes af regnskabsfremlæggelsen. Ordlyden stammer fra en tid, hvor foreningen opererede med henlæggelser til en reservefond. Der var generel enighed om ændringen, men forslaget kan ikke behandles før næste generalforsamling. Jvf. vedtægterne.
Generalforsamlingen sluttede ca. 19:30.
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved lækkert smørrebrød leveret af Café Bindslev.