home Grundejerforeningen Visbyvej menu
 1. Forretningsorden.
  Christian Andersen blev udpeget som referent.
  1. Som dirigent blev valgt Kaj Hald Kristensen.
  2. Dirigenten konkluderede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, og lovligt varslet.
 2. Beretning
  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Karin Staghøj:
  • Så er endnu et år gået og tid til at berette, hvad der er sket i grundejerforeningens regi i årets løb.
  • Igen i 2013 var eneste aktivitet den traditionelle Sankt Hans med bål og snobrød. Heller ikke denne gang var vejret med os og vi havde atter stort besvær med at få gang i bålet. Det lykkedes dog ved hjælp af noget benzin. Men det gør vi vist ikke fremover. På trods af stor forsigtighed opstod der en eksplosion. Heldigvis kom ingen til skade, men forskrækkede blev vi. Så fremover må vi finde andre metoder til at få gang i bålet. Måske et par halmballer eller andre muligheder.
  • Udskiftning af fjernvarmerør blev endelig afsluttet efter en lang sej omgang med opgravninger på både fordelingsvej og stikveje på Visbyvej. Nu kan vi så glæde os over, at de forhåbentlig holder i rigtig mange år.
  • Grundejerforeningen fungerer stadig på "vågeblus" og vi vil fortsætte, så længe vi kan stable en funktionsdygtig bestyrelse på benene. Men aktiviteterne er derefter og det er ikke altid vores planer og tanker bliver gennemført. Men vi er her og vi skal nok tage fat, hvis der opstår situationer, hvor foreningens indgriben eller synlighed skønnes nødvendig.
  Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 3. Regnskab
  Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
 4. Budget og kontingent
  Forslag til budget blev godkendt. Muligheden for at nedsætte kontingentet til 50 kr./år drøftedes kort, men der var enighed om at fastholde kontingentet på 100 kr./år.
 5. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.
 6. Valg
  De opstillede kandidater modtog alle genvalg. (Se tillidsposter her)
 7. Eventuelt
  1. Det blev drøftet om der skal være en enkelt gratis øl/vand til medlemmernes husstand til Skt. Hans, som en fordel for medlemmer af foreningen. En anden kommentar var, at bestyrelsen kunne overveje rabatkuponer eller generelt lavere priser for at tilgodese medlemmerne.
  2. Fastelavn blev drøftet igen i år. Det blev aftalt, at vi undersøger tilslutningen til sådan et arrangement i løbet af året og drøfter det internt i bestyrelsen.
  3. Det blev efterlyst at information fra foreningen kunne udsendes på mail. Det vil være væsentligt nemmere end med omdelingen som i dag. På næste kontingentopkrævning beder vi om mailadresser, men fortsætter med omdeling også.
  4. Det blev drøftet om foreningen skulle tilmelde sig ordningen nabohjælp og eventuelt anskaffe skiltet ”Nabohjælp”.
Generalforsamlingen sluttede ca. 22:30.