home Grundejerforeningen Visbyvej menu
 1. Forretningsorden.
  Formanden bød de fremmødte velkommen til generalforsamlingen.
  Kaj Hald Kristensen blev foreslået og valgt som dirigent.
  Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
  Der blev omdelt et forslag til forretningsorden, som blev godkendt.
  Christian Andersen blev udpeget som referent.
  Grundet det beskedne fremmøde blev der ikke udpeget stemmetællere.
 2. Beretning
  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Karin Staghøj:
  • Så er der gået endnu et år og det er tid til den årlige generalforsamling, som vi igen har valgt at holde i private omgivelser - det gav jo ikke ligefrem pladsproblemer sidste gang. :-)
  • Igen i år har foreningen kun budt på Sankt Hans arrangementet.
   Desværre var det ikke det bedste vejr. Det var en rigtig regnvejrsdag og selvom vi var heldige med tørvejr, da vi skulle stille op og gøre klar til aftenens arrangement, ja – så holdt det desværre ikke så længe. Bålstedet til snobrød druknede og snobrødsdejen blev temmelig opløst.
   Også grillen til pølser var i druknefare. Den blev dog reddet ved at komme i ly under pavillonen. Her kunne der så både bages snobrød og grilles pølser for de få, der var mødt op.
   Lige omkring kl. 20:30 fik vi endnu en opklaring, så vi skyndte os at få tændt op i bålet – temmelig spændte på om bålet var blevet så vådt at vi ikke kunne tænde det. Men det lykkedes heldigvis uden problemer.
   Da der var kommet gang i bålet dukkede der flere op. De havde siddet og holdt øje med, om der kom røg.
  • Ved sidste års generalforsamling blev foreningen sat på vågeblus. Og vi mener stadig, det er bedre at have en relativt passiv forening end helt at lukke og slukke. Om ikke andet har vi et fælles talerør over for offentlige myndigheder og institutioner. Fælles tilkendegivelser tillægges normalt større vægt, hvis det skulle komme dertil.
   Der har dog ikke været noget i det forløbne år, hvor alt har åndet fred og ro.
 3. Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 4. Regnskab
  Kassereren, Christian Andersen, aflagde foreningens regnskab, som var revideret og underskrevet af revisorerne Michael Jensen og Jørgen Skov.
  Foreningen havde, ved årets udgang, 34 medlemmer.
  Regnskabet udviste et overskud på 1.665,42 kr. og en formue på 33.866,72 kr.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 5. Budget og kontingent
  Kassereren, Christian Andersen, omdelte bestyrelsens forslag til budget og kontingent.
  Iflg. budgetforslag forventes et resultat på 1.900 kr.
  Forslag til årets kontingent: uændret, 100,- kr. pr husstand.
  Budget og kontingent blev enstemmigt godkendt.
 6. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.
 7. Valg
  På valg var formand, Karin Staghøj og 1. revisor Michael Jensen. Begge blev genvalgt. Desværre var der ingen kandidater til den ledige post som bestyrelsesmedlem, hvorfor denne post stadig er vakant.
  Sammensætningen er nu således:
  Formand Karin Staghøj nr. 46
  Kasserer Christian Andersen nr. 5
  Bestyrelsesmedlem vakant
  Bestyrelsessuppleant Anna Rasmussen nr. 38
  1. revisor Michael Jensen nr. 47
  2. revisor Jørn Skov nr. 44
  Revisorsuppleant Kaj Hald Kristensen nr. 13
 8. Eventuelt
  Afvikling af antenneforeningen lader til at være gået i stampe og situationen drøftedes. Fremskridt er fra flere sider og flere gange blevet efterspurgt hos formanden for forretningsudvalget, som skulle afvikle foreningen, men der er endnu intet sket.
  Såfremt der ikke sker noget i nær fremtid, opfordres bestyrelsen til at tage initiativ til at sætte skred i tingene. F.eks. i samarbejde med de øvrige grundejerforeninger i lokalområdet, som, i sin tid, stod bag etablering af antenneforeningen.
Generalforsamlingen sluttede ca. 20:45, hvorefter man hyggede sig med kaffe/the og kage.