home Grundejerforeningen Visbyvej menu
 1. Forretningsorden.
  Formanden bød de fremmødte velkommen til generalforsamlingen.
  Kaj Hald Kristensen blev foreslået og valgt som dirigent.
  Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
  Der blev omdelt et forslag til forretningsorden, som blev godkendt.
  Christian Andersen blev udpeget som referent.
  Der blev ikke udpeget stemmetællere.
 2. Beretning
  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Karin Staghøj:
  • Så sidder vi endnu engang samlet til den årlige generalforsamling. Sidste år var vi ikke mange - kun 1 ud over bestyrelsen mødte op. Vi håber ikke det var pga. flytningen væk fra Sognegården, men derimod et samspil af tilfældigheder. I skrivende stund håber jeg på større tilslutning i år og er spændt på, hvad jeg her skal konstatere. (2 udover bestyrelsen - red.)
  • Som nævnt i sidste års beretning følte bestyrelsen, at det var tid til en grundig evaluering på de forskellige arrangementer, vi hvert år har stablet på benene. Desværre var tilslutningen, med tiden, blevet mindre og mindre og det var skuffende for bestyrelsen at bruge de mange kræfter på forberedelserne, når der ikke var fremmøde og tilmeldinger fra medlemmerne. Derfor har bestyrelsen i 2009 valgt at skære kraftigt ned på udbuddet fra foreningens side – vi har vist trængt til et pusterum.
  • Derfor har det kun været den traditionsrige Sankt Hans aften vi har afholdt i år. Det er heldigvis et arrangement, hvor der altid kommer mange forbi og 2009 var ingen undtagelse. En rigtig dejlig sommeraften med bål og hygge.
   Og det var, hvad det blev til af arrangementer i 2009. Ikke meget ganske vist, men vi har følt det var det, der skulle til. Hvornår vi er klar til at starte op på flere og måske nye arrangementer ved vi ikke, men skulle nogen have gode forslag eller ha’ lyst til at være med på et arrangement høre vi gerne fra jer.
  • Til slut en tak til bestyrelsen for indsatsen og det frivillige arbejde, I alle lægger i foreningen.
  Beretningen blev enstemmigt godkendt uden debat.
 3. Regnskab
  Kassereren, Bjørn Ibsen, aflagde foreningens regnskab, som var revideret og underskrevet af revisor Jørgen Skov og Revisor Michael Jensen.
  Foreningen havde, ved årets udgang, 40 medlemmer. Regnskabet udviste et overskud på 3.039,80 kr. og en formue på 28.896,- kr.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 4. Budget og kontingent
  Kassereren, Bjørn Ibsen, omdelte bestyrelsens forslag til budget og kontingent.
  Iflg. budgetforslag forventes et overskud på 250,- kr.
  Forslag til årets kontingent: uændret, 100,- kr. pr husstand.
  Budget og kontingent blev enstemmigt godkendt.
 5. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 6. Valg
  Formand Karin Staghøj nr. 46
  1. best. medlem Christian Andersen nr. 5
  3. best. medlem Kim Rosgård nr. 48
  1. revisor Michael Jensen nr. 47
  1. best. suppleant Anna Rasmussen nr. 38
  Grundet det lave aktivitetsniveau fandt forsamlingen det ikke nødvendigt at søge den ledige bestyrelsespost besat.
 7. Eventuelt
  Der blev talt om mangt og meget. Bl.a. blev det nævnt, at man burde holde øje med vedligeholdelse af stier og veje efter vinterens hærgen, så man ikke risikerer uheld forårsaget af huller i asfalten.
  Nedfaldne frugter mv. på cykelstier blev også nævnt som en potentiel kilde til uheld og en beskæring kunne måske være på sin plads.
Generalforsamlingen sluttede ca. 20:30.