home Grundejerforeningen Visbyvej menu
 1. Forretningsorden.
  Formanden, bød de fremmødte velkommen til generalforsamling i foreningens 26. leveår.
  Lars Staghøj blev foreslået og valgt som dirigent.
  Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og derfor beslutningsdygtig. Der blev omdelt et forslag til forretningsorden, som, efter kort gennemlæsning, blev godkendt som gældende for mødets afvikling. Herefter blev den vedtægtsbestemte dagsorden gennemgået.
  John Kristensen blev udpeget som referent.
  Der blev ikke udpeget stemmetællere.
 2. Beretning
  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Karin Staghøj:
  • Så er der allerede gået et år, siden vi sidste gang var samlet til den årlige generalforsamling – denne gang i nye omgivelser, da det desværre ikke længere er muligt at benytte sig af Sognegårdens lokaler. Heldigvis var Gødvad GIF parate til at låne deres klublokale til os, og det sætter vi stor pris på.
  • Hvordan er året 2008 så gået ??
   Endnu engang afviklede vi traditionen tro en skidtsamledag. Denne gang var det d. 16. april, da den igen blev lagt på samme dato som Naturfredningsforeningens officielle dato for oprydning i naturen. Desværre var der ikke særlig stor opbakning fra vejens beboere. Fremmødet var på 1 deltager ud over bestyrelsen! Da der nu gennem de seneste par år ikke har været den store tilslutning, vil bestyrelsen i nærmeste fremtid overveje, hvad der skal ske med skidtsamledagen.
  • Som noget ganske nyt arrangerede vi i maj måned en tur langs Gudenåen på trækstien med naturvejleder Jan Kjærgård. Vejret viste sig for en gangs skyld fra den pæne side, men det var åbenbart stadig ikke nok til at få Visbyvejs beboere ud af huset (eller væk fra terassen), for også her var der kun få husstande repræsenteret ud over bestyrelsen. Rigtig ærgerligt at så mange gik glip af nogle fantastiske historier og fortællinger om den natur vi har så tæt på os – det var en rigtig flot og lærerig tur!
  • Så er vi nået til Sankt Hans aften. Det var en lidt kold aften, men igen kom mange og varmede sig ved bålet. Sankt Hans aften har altid en helt speciel stemning – hygge, snak, pølser, en øl eller 2 og glade gæster – mon ikke det skyldes udsigten til sol og varme, sommer og ferie.
  • I forbindelse med årets gadefest blev bestyrelsen rigtig sat på prøve. Vi var enige om at foreningens 25 års jubilæum skulle markeres med et ordentlig brag af en fest. Desværre fik vi problemer med at få lokaler og vi måtte finde en ny dato i stedet for den først udmeldte dato – det er vi rigtig kede af i bestyrelsen og vi må beklage at vi ikke havde nok styr på tingene. Det lykkedes os dog at finde et nyt tidspunkt og sted til festen, men igen måtte vi erkende at bestyrelsens forventninger om tilslutning til festen ikke stod mål med det faktiske – så igen blev vi tvunget til at ændre på det planlagte. I stedet for en fest i Hønsehuset med 19 personer (incl. bestyrelsen) blev det i stedet til spisning på restaurant Marco Polo. En rigtig hyggelig aften med rigtig dejlig mad. Vi er rigtig glade for at alle tilmeldte stadig ville deltage, selvom betingelserne blev ændret på denne måde i sidste øjeblik. Stor tak for jeres opbakning!
  • Der skulle selvfølgelig også være et arrangement specielt for børnene i dette jubilæums år, så der blev planlagt en bowlingtur med efterfølgende spisning i starten af november. Der var 8 tilmeldte til arrangementet, men desværre kom der i dagene op til bowlingturen afbud fra 4 deltagere. Heldigvis syntes de resterende 4 deltagere, at det var en god eftermiddag.
  • Desværre blev foreningens jubilæumsarrangementer ikke den kæmpesucces som vi havde håbet på. Og hvorfor egentlig ikke, kan vi så spørge os selv ?! Er det tid til at erkende, at der ikke længere er et behov - at de fleste har nok i de arrangementer, der er med familie og venner – arbejde og kolleger – og de interesser vi nu hver især har i hverdagen ?? Eller har vi bare ikke ramt det, der lige får folk ud af døren ?? En ting er sikkert, bestyrelsen bliver nødt til at overveje, hvilke arrangementer der skal afholdes. Der bruges ressourcer og kræfter på at planlægge og arrangere og dette skal gerne stå mål med det udbytte, der komme ud af et arrangement. Og her er ikke tænkt økonomisk - her er tænkt på den interesse og det engagement som medlemmerne bakker op med. Hvad er det egentlig grundejerforeningens medlemmer forventer af bestyrelsens arbejde ?? Dette kan måske være et emne under punktet eventuelt.
  • På sidste års generalforsamling blev kørsel og for høj fart på Visbyvej drøftet. På den baggrund har foreningen indkøbt og opsat et skilt, visende legende børn, og vi håber dette kan være med til, at alle, der færdes i bil på Visbyvej, lige vil tænke over, hvilken fart der køres med.
  • Dette var beretningen for året 2008 og til slut skal lyde en stor tak til alle i bestyrelsen for deres indsats og frivillige arbejde i foreningen.
  Beretningen blev enstemmigt godkendt uden debat.
 3. Regnskab
  Kassereren, Bjørn Ibsen, aflagde foreningens regnskab, som var revideret og underskrevet af revisor Jørgen Skov og Revisor Michael Jensen. Foreningen havde, ved årets udgang, 40 medlemmer. Regnskabet udviste et underskud på ca. 6000 kr. og en formue på godt. 25.800,- kr. Årsresultatet skal ses på baggrund af foreningens fejring af 25 års jubilæum i regnskabsåret.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 4. Budget og kontingent
  Kassereren, Bjørn Ibsen, omdelte bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Forslag til årets kontingent: uændret, 100,- kr. pr husstand. Det var fremsat således, på baggrund af foreningen formueforhold.
  Budget og kontingent blev enstemmigt godkendt.
 5. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 6. Valg
  Kasserer: Bjørn Ibsen, nr. 54 (genvalg)
  2. best. medlem: vakant
  2. revisor: Jørn Skov, nr. 44 (genvalg)
  2. best. suppleant: Kaj Hald Kristensen, nr. 13
  Revisorsuppleant: John Kristensen, nr 22
 7. Eventuelt
  Karin Staghøj takkede John Kristensen for samarbejdet i bestyrelsen gennem mange år. Faktisk helt fra foreningens start i 1983, dog med en kort afbrydelse i slutfirserne. På bestyrelsens vegne overrakte Karin en erindringsgave.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen ved 20.30 tiden.