home Grundejerforeningen Visbyvej menu
13 deltagere, repræsenterende 9 husstande.
 1. Forretningsorden.
  Formanden, bød de fremmødte velkommen til generalforsamling i foreningens 25. leveår.
  Kaj Hald Kristensen blev foreslået og valgt som dirigent.
  Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og derfor beslutningsdygtig. Der blev omdelt et forslag til forretningsorden, som, efter kort gennemlæsning, blev godkendt som gældende for mødets afvikling. Herefter blev den vedtægtsbestemte dagsorden gennemgået.
  John Kristensen blev udpeget som referent.
  Til stemmetællere udpegedes Gunhild W. Kristensen, 22 og Bjørn Ibsen, 54.
 2. Beretning
  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Karin Staghøj:
  • Så er endnu et år gået, og det er atter tid til en beretning.
   Det første arrangement i 2007 var den traditionelle skidtsamledag. Vi afholdt skidtsamledagen på samme dato som Naturfredningsforeningens officielle dato for oprydning i naturen, og i den anledning blev vi beriget med sække og veste fra foreningen for vores opbakning. Da de grønne områder var støvsuget for diverse ting og sager som ikke hører til i naturen, sluttede vi dagen med et stykke velfortjent pizza ovenpå dagens arbejde.
  • Årets Sankt Hans fest blev en rigtig flot aften. Heldigvis var vejret med os, så bålfesten blev godt besøgt og vi måtte til sidst melde ’alt udsolgt’ i øl og vand – ja, det kan være svært at beregne, hvor mange besøgende der dukker op sådan en aften.
  • Desværre måtte vi i 2007 ’aflyse’ vores gadefest – og så var det faktisk ikke rigtig noget vi selv havde indflydelse på. Bestyrelsen besluttede sig for at bakke op om Gødvad GIF’s jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års jubilæum, og Grundejerforeningen gav et pænt tilskud til billetten. Alligevel blev der ikke solgt mere end 6 billetter på Visbyvej – og det var tilsyneladende det generelle billede af billetsalget, for Gødvad GIF valgte kort tid før afviklingen af festen, at aflyse pga. for få solgte billetter.
  • Grundejerforeningen har gennem flere år haft en hjemmeside – www.visbyvej.dk - men det har knebet for bestyrelsen at holde siden ajour. Bestyrelsen tog dette op til revision, og vi måtte erkende, at ingen af os havde den store ’ekspertviden’ i opbygning og vedligeholdelse af hjemmesider. Til gengæld følte vi også, at hvis Grundejerforeningen skulle have sig en hjemmeside, så skulle det også være en side der opdateres løbende, er nem at overskue og indeholder de oplysninger medlemmerne har brug for. Vi gik derfor i gang med at undersøge om nogen blandt foreningens medlemmer evt. skulle have kompetencer – og ikke mindst lyst til – at være web-master for foreningen. Og intet kunne være mere nærliggende end at spørge Kaj Hald Kristensen - som jo absolut har kompetencen – om han ville påtage sig denne opgave for foreningen! Det ville Kaj heldigvis, så en stor tak til Kaj for den indsats han yder på hjemmesiden – uden den assistance ville siden sikkert være nedlagt.
  • Nu ser vi frem mod 2008 – et temmelig specielt år for Grundejerforeningen, da vi kan fejre foreningens 25 års jubilæum. Så udover at vi gør lidt ekstra ud af generalforsamlingen i aften, vil vi også forsøge at gøre lidt ekstra i årets øvrige arrangementer.
  • Til slut skal lyde en stor tak til alle medlemmer for deres opbakning og hjælp gennem året, samt en stor tak til alle i bestyrelsen for deres frivillige arbejde.
  Beretningen blev enstemmigt godkendt uden debat.
 3. Regnskab
  Kassereren, Bjørn Ibsen, aflagde foreningens regnskab, som var revideret og underskrevet af revisor Jørgen Skov og Revisor Michael Jensen. Foreningen havde, ved årets udgang, 39 medlemmer. Regnskabet udviste et overskud på ca. 4.500 kr. og en formue på godt. 31.000,- kr. Årsresultatet skal ses i sammenhæng med en ekstraordinær indtægt på ca. 1.700,- kr. i afkast fra en nylig oprettet millionærkonto i foreningen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 4. Budget og kontingent
  Kassereren, Bjørn Ibsen, omdelte bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Det fremlagte budget udviste et underskud på ca. 3.800,- kr . forslag til næste års kontingent var, uændret, 100,- kr. pr husstand. Det var fremsat således med baggrund af foreningen væsentlige formue.
  Budget og kontingent blev enstemmigt godkendt.
 5. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 6. Valg
  Formand Karin Staghøj, nr. 46 (genvalg)
  1. best. medlem Christian Andersensen, nr 5
  3. best. medlem Kim Rosgård, nr. 48 (genvalg)
  1. revisor Michael Jensen nr. 41 (genvalg)
  1. best. suppleant Anna Rasmussen, nr. 38
 7. Eventuelt:
  • Michael, Visbyvej 18 og Karine, Visbyvej 1, klagede over generel for høj hastighed ved kørsel på stikveje og på stamvejen. Det er særlig møntet på faren for børnene i området. De opfordrede bestyrelsen til at tage initiativ til at få etableret fartdæmpende foranstaltninger på Visbyvej. Bestyrelsen redegjorde for at man, ved flere lejligheder, har rettet henvendelse til kommunen angående dette forhold, men ikke har haft held til at få iværksat konkrete tiltag ad den vej. Bestyrelsen opfordres til at tage fornyet kontakt til kommunen, da der synes at være opstået en ny situation, specielt ved udmundingen af Visbyvej, efter Stockholmvejs forlængelse mod øst. Bestyrelsen anmodes om at forfatte en rundskrivelse til vejens beboere med en opfordring til fartdæmpning.
  • Marie Louise, Visbyvej 5, opfordrede til, at foreningen genoptager den gode tradition med at afvikle en fastelavnsfest, idet der igen er en væsentlig børneflok blandt vejens beboere.
  • Kaj, Visbyvej 13, påpeger beboernes store aldersspredning, og opfordrer til arrangementer for målgruppen ”det grå guld”.
  • Bestyrelsen ønsker tilbagemelding fra beboerne på afholdelse af sommerfest/ gadefest, idet man har været udsat for at skulle aflyse p.g.a. for lille tilslutning. Er tidspunktet, 3. weekend i august, forkert valgt? Er der for stor konkurrence fra de mange andre arrangementer?
   Der udspandt sig en debat med ideopkast til indslag ved fremtidige fester og arrangementer, som bestyrelsen vil tage til efterretning.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen ved 20.30 tiden.
I anledning af foreningens 25 års jubilæum var foreningen efterfølgende vært ved kaffebord med flødeskumslagkage i rigelige mængder.