home Grundejerforeningen Visbyvej menu
11 deltagere, repræsenterende 10 husstande.
 1. Forretningsorden.
  Formanden, Karin Staghøj, bød de fremmødte velkommen og foreslog, på bestyrelsens vegne, Kaj Hald Kristensen som dirigent. Forsamlingen godkendte dette.
  Kaj Hald Kristensen takkede for valget og startede med at konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
  Herefter gennemgik han den vedtægtsmæssige dagsorden, ligesom han gennemgik forretningsorden, som skulle gøres gældende for mødets afvikling.
  Til stemmetællere udpegedes Michael Jensen, nr. 47 og Bjørn Ibsen, nr. 54.
 2. Beretning
  Formanden, Karin Staghøj, aflagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt af forsamlingen.
  • 2005 har endnu engang været et stille år for grundejerforeningen når vi kigger på afholdelse af arrangementer, men lidt har jo også ret.
  • Skidtsamledagen blev afholdt d. 10. maj - en lidt kold dag, men foråret havde dog formået at få buske og krat til at springe ud i fuldt flor - så det kunne være lidt svært at finde ’skidtet’ i mellem det grønne. Efter forslag fra et medlem vil vi fremover forsøge at afvikle skidtsamledagen på samme dato som Naturfredningsforeningens officielle dato - i år vil det være den 2. april - så sæt allerede nu et kryds.
  • Heldigvis lykkedes det at holde et flot Sankt Hans arrangement - for en gangs skyld var vi rigtig heldige med vejret. Alt tydede denne aften på, at sommeren skulle blive rent fantastisk - det kan I jo så selv bedømme, om I synes var tilfældet.
   Bålet var flot og brændte længe, og gæster strømmede til fra fjern og nær. En rigtig familie hyggeaften med alt hvad hjertet kan begærer - måske lige med undtagelse af ’skønsangen’ i forbindelse med midsommervisen.
  • Endnu en gang måtte vi aflyse vores sommerfest på grund af for få tilmeldinger – andet år i træk. Hvad går galt, rammer vi en forkert weekend ??
   I hvert fald er det samme weekend som Gødvad IF arrangere gadefodbold – men er det det der er årsagen ?? Eller er der for mange koncerter og andet som vores medlemmer prioriterer højere i august måned ?? Eller er økonomien for lav til fester efter sommerferien??
   Årsagerne kan være mange og vi tager endnu engang sommerfesten op til overvejelse. Vi modtager gerne forslag og gode ideer til ændringer.
   Nyt på årets program var øl smagning og Line Dance - et arrangement vi håbede kunne trække mange deltagere. Men desværre - om det så var øl eller dans der gjorde at tilmeldingerne ikke strømmede ind, har vi ikke rigtig fundet frem til.
   Det er dog ganske vist, at de der deltog denne aften fik oplevelser til både gane og fødder. Så alligevel et arrangement, vi godt tør prøve igen.
  Beretningen blev godkendt.
 3. Regnskab
  Kassereren, Bjørn Ibsen, fremlagde foreningens regnskab, som denne gang blot var revideret og underskrevet af revisor Jørgen Skov. Revisor Poul Bang er sent i perioden fraflyttet området.
  Regnskabet udviste et overskud på ca. 3150 kr. og en formue på ca. 27.500,- kr.
  Regnskabet blev godkendt.
 4. Budget og kontingent
  Kassereren, Bjørn Ibsen, omdelte bestyrelsens forslag til budget og kontingent.
  Det fremlagte budget udviste et underskud på ca. 2200,- kr . Forslag til næste års kontingent var, uændret, 100,- kr. pr. husstand. Det var fremsat således på baggrund af foreningens formue.
  Budget og kontingent blev godkendt.
 5. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag.
 6. Valg
  Dirigenten bad om forslag til formandsposten. Der blev foreslået genvalg og Karin Staghøj var valgt.
  1. bestyrelsesmedlem Jane Lassen er fraflyttet området. I stedet blev foreslået Rikke Schau, Visbyvej 17, og hun blev valgt uden modkandidat.
  3. bestyrelsesmedlem, Michael Jensen ønskede ikke genvalg. I stedet blev foreslået Kim Rosgård, Visbyvej 48, og han blev valgt uden modkandidat.
  1. revisor, Poul Bang er fraflyttet området. I stedet blev foreslået Michael Jensen, Visbyvej 47, og han blev valgt uden modkandidat.
  1. bestyrelsessuppleant, Lotte Josiassen, ønskede ikke genvalg. I stedet blev foreslået John Brogård, Visbyvej 43, og han blev valgt uden modkandidat.
 7. Eventuelt
  Der blev fra flere sider udtrykt beklagelse over, at vore sommerfester ikke kan gennemføres. Det skyldes først og fremmest for få tilmeldte.
  Sommerfesternes grundlæggende formål er at skabe og udbygge de sociale kontakter mellem beboerne. Enkelte nye beboere i forsamlingen udtrykte, at der allerede var mangel/savn på denne kontakt. Sommerfesterne har været aflyst de sidste 2 år og der er, netop i disse år, en stor udskiftning af Visbyboere.
  Bestyrelsen blev opfordret til at skabe rammer til sommerfester med et andet indhold. Der var endog enkelte, der mente, de var blevet ældre, således at der er et andet behov udi det festlige.
  Der er samtidig, qua beboerudskiftningen, ved at komme en del børn på vejen, som bør tilgodeses i festlig retning.
  Førstkommende arrangement i foreningen er ”Skidtsamledagen”, som gerne må blive et tilløbsstykke med mange børn og unge. Afholdes samme dag som Danmarks Naturfredningsforening afholder landsdækkende renholdelse på gader og stier. Det finder sted søndag den 26. marts. Nærmere herom ved omdelt løbeseddel.