home Grundejerforeningen Visbyvej menu
4 deltagere udover bestyrelsen og 4 husstande repræsenteret.
 1. Forretningsorden.
  Ole Farsø blev valgt som ordstyrer – gennemgik forretningsordenen og erklærede generalforsamlingen for godkendt.
 2. Beretning
  Beretningen fremlagt ved Karin Staghøj.
  • Der blev foreslået at man nedsatte antal arrangementer, eller afviklede dem over en 2 årig periode.
  • Der var spørgsmål til, hvad indsigelsen mod lokalplanen gik ud på. Karin meddelte, at det bl.a. drejede sig om rundkørsel ved Stockholmsvej/Arendalsvej/Østre Højmarksvej, tilkørsel til det nye område nede fra kirken, buslomme for busser ved enden af Stockholmsvej og at skolestier der krydser Stockholmsvej blev ført ud af niveau.
   Kommunen har modtaget indsigelserne og arkiveret disse uden videre kommentar.
  Beretningen godkendt.
 3. Regnskab
  Regnskabet fremlagt ved Karin Staghøj. Godkendt.
 4. Budget og kontingent
  Karin Staghøj gennemgik ligeledes budget for år 2003. Godkendt.
 5. Indkomne forslag
  Ingen forslag indkommet til bestyrelsen.
 6. Valg
  Bjørn Ibsen blev genvalgt som kasserer.
  2. bestyrelsesmedlem John Kristensen blev genvalgt.
  2. bestyrelsessuppleant Jørn Kristensen blev genvalgt – med bemærkning om, at han er på vej væk fra vejen.
  2. revisor Jørn Skov blev genvalgt.
  Revisorsuppleant Kaj Hald Kristensen blev genvalgt – John meddeler Kaj Hald Kristensen dette, da han ikke var til stede ved generalforsamlingen.
 7. Eventuelt
  Vi talte om antenneforeningen – det er vigtigt at møde op til denne generalforsamling tirsdag den 25.02.03. John Robertson, som deltog ved generalforsamlingen var villig til at stille op til bestyrelsen i antenneforeningen.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 21.00 og Karin takkede alle fremmødte.
Formanden indkalder til konstituerende bestyrelsesmøde.