home Grundejerforeningen Visbyvej menu
12 deltagere og 10 husstande repræsenteret.
 1. Forretningsorden.
  Formanden bød de fremmødte velkommen og foreslog P. Jørn Kristensen som dirigent, han blev valgt.
  Dirigenten konstaterede generalforsamlingen som rettidig varslet og gav ordet til formanden for beretning.
 2. Beretning
  Formanden aflagde beretning.
  Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 3. Regnskab
  Kassereren gennemgik regnskabet for 1999, som foreningens revisorer havde godkendt uden kommentarer.
  Trods bestyrelsens forsøg på at spendere ekstra penge på bl. a. sommerfest, blev årets resultat et overskud på 1919,82 kr.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 4. Budget og kontingent
  Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 100,- kr. pr. husstand for år 2000
  Budget og kontingent blev godkendt.
 5. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag ved fristens udløb.
 6. Valg
  Formand Karin Staghøj blev genvalgt med akklamation
  1. bestyrelsesmedlem Lars Niebur ønskede ikke genvalg, i stedet blev Michael Jensen i 47 foreslået. Han var ikke tilstede, men havde givet tilsagn om at stille sig til rådighed for en bestyrelsespost. Han blev valgt uden modkandidat
  1. bestyrelsesmedlem, Jane Lassen, blev genvalgt med akklamation.
  1. bestyrelsessuppleant, Lotte Josiassen, blev genvalgt med akklamation.
  1. revisor, Poul Bang, blev genvalgt med akklamation.
 7. P. Jørn Kristensen påpegede at vandhullet neden for Eva Gjelstrup var oversvømmet og at det måske skyldes at et overløb er stoppet, bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen og anmode om en undersøgelse af forholdet.
 8. Eventuelt
  • Grundet et nyligt indbrud på Visbyvej, udspandt sig en debat om kriminalforebyggende foranstaltninger, f. eks. elektronisk overvågning, operation mærkning og naboovervågning sat i system.
  • Det er konstateret at der, ved flere lejligheder, bliver skudt på vore husdyr, f.eks. katte. Opmærksomheden bedes rettet mod ”manglende kæledyr” og hvis der bliver leget med skydevåben i beboet område.
  • Bestyrelsen har besluttet at fastlægge sommerfesten til 3. weekend i august i årene der kommer.
  • Formanden takkede Lars Niebur for indsatsen i foreningens bestyrelse gennem 2 år. Lars kvitterede med at stille sig velvillig over for enkeltstående opgaver for foreningen.
  • Nr. 2, nr. 8 og nr. 12 var de heldige modtagere af en lille gave for flittigt fremmøde på generalforsamlingerne.
Dirigenten sluttede mødet ca. 21:15 og takkede for god ro og orden.